Všeobecné obchodní podmínky Narex s.r.o.

I.

Výklad pojmů

 1. Prodávající: Narex s.r.o., IČ: 48293181, DIČ: CZ48293181, Chelčického 1932, 470 01 Česká Lípa, Česká Republika, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí n. L., sp. zn. C 5210.
 2. Kupující: Podnikatel nebo Spotřebitel, který s Prodávajícím uzavře kupní smlouvu, jejímž předmětem je převod vlastnického práva ke zboží a úhrada kupní ceny za toto zboží.
 3. Podnikatel – každý, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku.
 4. Spotřebitel – každý člověk, který mimo rámec své Podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s Podnikatelem nebo s ním jinak jedná.
 5. Zboží – veškerý sortiment Prodávajícího nabízený ke koupi.
 6. Občanský zákoník – zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
 7. VOP – tyto Všeobecné obchodní podmínky Prodávajícího.
 8. Smlouva – kupní smlouva uzavřená mezi Prodávajícím a Kupujícím.
 9. Smluvní strany – Prodávající a Kupující.

II.

Úvodní ustanovení

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky se vztahují na všechna práva a povinnosti plynoucí z uzavření Smlouvy mezi Prodávajícím a Kupujícím.
 2. Smlouva, přílohy smlouvy a tyto VOP společně tvoří úplnou a celistvou kupní smlouvu, která představuje souhrn práv a povinností smluvních stran ve vztahu k dodání zboží dle podmínek kupní smlouvy. V případě, že vznikne nesoulad nebo rozpor mezi kupní smlouvou a těmito VOP, mají tyto dokumenty právní přednost v následujícím pořadí: 1. kupní smlouva a 2. tyto VOP. Tyto VOP mají přednost před těmi ustanoveními zákona, která nemají kogentní povahu.
 3. Pokud je mezi smluvními stranami uzavírána rámcová kupní smlouva, na jejímž základě jsou následně uzavírány dílčí kupní smlouvy, uzavírá se tato rámcová smlouva v písemné formě.
 4. Dílčí kupní smlouvy jsou uzavírány dle podmínek stanovených v těchto VOP.
 5. Nabídky Prodávajícího uvedené v reklamních materiálech, katalozích a na internetu jsou nezávazné a slouží pouze k obecné orientaci Kupujícího o zboží nabízeném Prodávajícím, který si vymiňuje možnost změny, opravy tiskových vad a chyb.

III.

Kupní smlouvy

 1. Kupní smlouvy budou uzavírány výhradně na základě písemných objednávek Kupujícího, které budou zasílány Prodávajícímu poštou, faxem, e mailem nebo prostřednictvím elektronického objednávkového systému umístěného na webových stránkách Prodávajícího: www.narex.cz.
 2. Kupující souhlasí s použitím prostředků komunikace na dálku pro účely uzavírání Smlouvy, přičemž náklady vzniklé Kupujícímu při použití těchto komunikačních prostředků na dálku (např. náklady na internetové připojení) si hradí Kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.
 3. Každá jednotlivá objednávka vystavená Kupujícím musí obsahovat minimálně následující náležitosti: Identifikaci Kupujícího (u Podnikatelů firma, sídlo, IČ, DIČ; u Spotřebitele jméno, RČ či datum narození, a adresa bydliště; popř. další kontaktní údaje), druh zboží – přesná identifikace dle katalogu Prodávajícího (číslo výrobku, typové označení), množství zboží, způsob platby, místo dodání, uvedení odpovědné osoby, která za objednávku Kupujícího odpovídá.
 4. Bude-li objednávka neúplná, nesrozumitelná, či vyplněna nesprávně, je Kupující povinen ji na výzvu Prodávajícího upravit tak, aby měla všechny náležitosti uvedené v předchozím odstavci.
 5. Kupní smlouva je uzavřena potvrzením objednávky Kupujícího Prodávajícím. Kupní smlouva je rovněž uzavřena dodáním zboží požadovaného Kupujícím v objednávce. Prodávající je oprávněn doručenou objednávku neakceptovat. V případě, že na základě doručené objednávky nedojde ze strany Prodávajícího k její výslovně akceptaci nebo k dodání zboží požadovaného Kupujícím v objednávce, platí, že kupní smlouva dle doručené objednávky mezi Prodávajícím a Kupujícím uzavřena nebyla. Prodávající potvrdí obdržení objednávky Kupujícího – Spotřebitele podané prostřednictvím některého prostředku komunikace na dálku neprodleně po jejím obdržení. To neplatí při uzavírání Smlouvy výlučně výměnou elektronické pošty nebo obdobnou individuální komunikací. Automaticky zasílaná odpověď není považována za potvrzení objednávky. Uzavřením kupní smlouvy jsou jí smluvní strany vázány.
 6. Prodávající je oprávněn rozsah předmětu plnění dle uzavřené kupní smlouvy s Kupujícím vzhledem ke svým možnostem omezit nebo od kupní smlouvy od počátku odstoupit, především pokud zboží již není vyráběno, je vyprodáno, či se výrazně zvýšila cena zboží. Kupující – Podnikatel nemá nárok na náhradu škody, která mu v souvislosti s odstoupením od kupní smlouvy či omezením rozsahu předmětu plnění vznikne, když Kupující – Podnikatel se přijetím těchto VOP výslovně vzdává práva na náhradu škod, které mu odstoupením od kupní smlouvy či omezením rozsahu předmětu plnění ze strany Prodávajícího mohou vzniknout. Pokud dojde po přijetí objednávky na straně Prodávajícího ke změně podmínek, za kterých má být objednané zboží dodáno, oznámí Prodávající tuto změnu Kupujícímu – Podnikateli bez zbytečného odkladu. Nesouhlasí-li Kupující – Podnikatel se změnou smlouvy, má právo od smlouvy odstoupit. Pokud se Kupující – Podnikatel ke změně smlouvy nevyjádří ve lhůtě 5 dnů od oznámení změny, má se za to, že Kupující – Podnikatel se změnou smlouvy souhlasí. To neplatí, pokud změnu podmínek, za kterých má být objednané zboží dodáno, představuje zvýšení kupní ceny z důvodu zvýšených nákladů na jeho výrobu či dodání Prodávajícímu, kdy kupní cena se zvýší nejvýše o 5 % oproti původní kupní ceně. Takovou změnu Prodávající Kupujícímu – Podnikateli pouze oznámí.

IV.

Cena

 1. Kupní cena zboží je cena prezentovaná Prodávajícím v ceníku dostupném na jeho webové adrese www.narex.cz v době provedení objednávky, popřípadě cena sjednána ve Smlouvě. V případě pochybností platí, že cena zboží účtována fakturou Prodávajícího je cenou sjednanou při uzavírání Smlouvy.
 2. Ke kupní ceně bude připočtena DPH ve výši a v souladu s právními předpisy platnými ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.
 3. Prodávající je oprávněn ceny v ceníku měnit dle svého uvážení. Změnu ceníku Prodávající oznámí Kupujícímu, se kterým uzavřel rámcovou kupní smlouvu, nejpozději dva týdny před nabytím účinnosti nového ceníku v elektronickém objednávkovém systému. Toto ustanovení se nevztahuje na cenové akce na podporu prodeje.
 4. Podmínky pro případné poskytnutí slevy z kupní ceny zboží, množstevní slevy či skonta a rabaty musí být výslovně písemně dohodnuty ve Smlouvách.
 5. Vedle kupní ceny je Kupující povinen uhradit Prodávajícímu náklady spojené s balením a dodáním zboží, pokud nebude mezi smluvními stranami sjednáno, nebo v těchto VOP uvedeno, jinak.

V.

Platební podmínky

 1. Kupní cena bude uhrazena Kupujícím na základě daňových dokladů (faktur) vystavených Prodávajícím.
 2. Lhůta splatnosti kupní ceny je 30 kalendářních dnů ode dne vystavení faktury, nebude-li na faktuře uvedená jiná lhůta či nebude-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak.
 3. Kupní cena se považuje za zaplacenou dnem připsání příslušné finanční částky na účet Prodávajícího.
 4. Kupující je oprávněn kupní cenu uhradit rovněž v hotovosti v sídle Prodávajícího tak, aby nedošlo k porušení právních předpisů, především zákona č. 254/2004 Sb., o omezení plateb v hotovosti, ve znění pozdějších předpisů.
 5. Prodávající si vyhrazuje právo požadovat platbu za zboží přede dnem jeho dodání.
 6. V případě prodlení Kupujícího se zaplacením i části kupní ceny, je Kupující povinen zaplatit Prodávajícímu zákonný úrok z prodlení a smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok Prodávajícího na náhradu škody.
 7. Aplikace ustanovení § 1805 odst. 2 občanského zákoníku se pro smluvní vztahy ze Smlouvy mezi Prodávajícím a Kupujícím – Podnikatelem tímto vylučuje; Prodávající je tedy oprávněn při prodlení Kupujícího – Podnikatele požadovat úroky, které budou činit tolik nebo i více než výše dlužné jistiny.
 8. Smluvní strany, Prodávající a Kupující – Podnikatel, vylučují aplikaci § 1971 občanského zákoníku.
 9. Má-li Kupující plnit na jistinu, úroky a náklady spojené s uplatněním jakékoliv pohledávky Prodávajícího, započte se plnění nejprve na náklady již určené, pak úroky z prodlení, a nakonec na jistinu. Smluvní strany, Prodávající a Kupující – Podnikatel se dohodly na vyloučení aplikace § 1932 občanského zákoníku.
 10. V případě prodlení Kupujícího s úhradou kupní ceny, není Prodávající povinen dodat doposud nedodané zboží na základě další uzavřené Smlouvy mezi Prodávajícím a Kupujícím, popř. nedodané zboží na základě Smlouvy, z níž vyplývá závazek Kupujícího k úhradě kupní ceny, s nímž je v prodlení, ještě před dodáním zboží, či nedodané zboží v případě, kdy je zboží dle dohody smluvních stran dodáváno v dílčích dodávkách; Prodávající neodpovídá Kupujícímu za žádnou škodu, která vznikne z důvodu zastavení dalších dodávek zboží pro neplacení kupních cen po splatnosti.

VI.

Dodací podmínky

 1. Místo plnění (dodání) bude uvedeno v objednávce Kupujícího. Nebude-li výslovně dohodnuto jinak, je místem plnění sídlo Kupujícího – Podnikatele, resp. bydliště Kupujícího – Spotřebitele.
 2. Je-li dohodnutým místem plnění sídlo Prodávajícího, splní Prodávající svoji povinnost dodat zboží tím, že předá zboží Kupujícímu v sídle Prodávajícího. Je-li dohodnutým místem plnění sídlo, příp. provozovna Kupujícího – Podnikatele, splní Prodávající svoji povinnost dodat zboží tím, že předá zboží prvnímu dopravci k přepravě do sídla, případně provozovny Kupujícího. Je-li dohodnutým místem plnění bydliště nebo jiné místo určené Kupujícím – Spotřebitelem, splní Prodávající svoji povinnost dodat zboží tím, že předá zboží prvnímu dopravci k přepravě do bydliště nebo jiného místa určeného Kupujícím, pokud dopravce určil Kupující, aniž mu byl Prodávajícím nabídnut. V opačném případě je věc Kupujícímu dodána, až mu ji dopravce předá.
 3. Kupující je povinen objednané zboží, ve sjednané době a na určeném místě převzít a jeho převzetí potvrdit na dodacím listě. Dodací list bude zároveň sloužit jako doklad o tom, že Kupující objednané zboží řádně převzal.
 4. Prodávající je oprávněn dodat zboží i před sjednaným datem dodání. Takto dodané zboží je Kupující povinen převzít, a to i dílčí plnění, v souladu s těmito VOP.
 5. V případě sjednání místa plnění v sídle Prodávajícího a současně v případě, že Kupující si ve sjednaném termínu objednané zboží nepřevezme, bude objednané zboží Prodávajícím zasláno na náklady Kupujícího přepravní službou na adresu sídla Kupujícího – Podnikatele či bydliště Kupujícího – Spotřebitele.
 6. Pokud Kupující odmítne převzít zboží, které mu bude řádně dodáváno Prodávajícím, má Prodávající nárok na úhradu nákladů spojených s dodávaným zbožím.
 7. Zboží bude Prodávajícím dodáno ve lhůtě sjednané ve Smlouvě.
 8. Je-li hodnota objednaného zboží po případných slevách ve výši vyšší než 7.500 Kč bez DPH, poštovné i balné nese Prodávající a toto nebude účtováno.

VII.

Výhrada vlastnictví a nebezpečí škod

 1. Vlastnické právo přechází na Kupujícího až úplným zaplacením kupní ceny vč. DPH.
 2. Do té doby je Kupující povinen zdržet se veškerého nakládání se zbožím, které by bránilo Prodávajícímu převzetí zboží zpět v nepoškozeném a nepoužitém stavu; toto ustanovení se nevztahuje na použití zboží k účelům, pro které je zboží určeno. Kupující není oprávněn umožnit použití zboží, za které dosud neuhradil jeho kupní cenu, třetím osobám a zejména není oprávněn umožnit třetím osobám nakládání se zbožím, jako by k němu měl vlastnické právo (tzn. není oprávněn zboží dále zcizit a ani zatížit).
 3. Nebezpečí škody na zboží přechází na Kupujícího okamžikem převzetí zboží Kupujícím nebo v případě, že Kupující zboží nepřevezme, okamžikem, kdy mu Prodávající umožnil nakládat se zbožím.
 4. Je-li zboží dodáváno odesláním, dochází k přechodu nebezpečí škody na věci na Kupujícího předáním zboží prvnímu dopravci.

VIII.

Práva z vad a záruka za jakost

 1. Kupující zboží podle možnosti prohlédne co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na zboží a přesvědčí se o jeho vlastnostech a množství; je-li zboží dodáváno odesláním (tj. předáním dopravci), je Kupující oprávněn prohlídku odložit do doby dopravení zboží do místa určení. Kupující je povinen písemně oznámit Prodávajícímu zjevné vady a chybějící množství zboží při převzetí zboží, ostatní ihned poté, kdy je zjistil nebo kdy je při vynaložení odborné péče zjistit měl a mohl. Neoznámil-li Kupující vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, soud mu právo z vadného plnění nepřizná. Neoznámí-li Kupující vadu zboží včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy.
 2. Práva a povinnosti smluvních stran týkající se vadného plnění se řídí příslušnými právními předpisy, zejména ustanoveními § 1914 a násl., § 2099 a násl. a § 2161 a násl. občanského zákoníku.
 3. V rámci uplatnění práv z vad zboží (dále také „reklamace vad zboží“) je Kupující, je-li vadné plnění podstatným porušením Smlouvy, oprávněn:
     a) požadovat odstranění vad dodáním náhradního zboží za zboží vadné nebo dodáním chybějícího zboží, nebo
     b) požadovat odstranění vad opravou zboží, jestliže jsou vady opravitelné, nebo
     c) požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo
     d) odstoupit od smlouvy.
 4. Volba mezi nároky uvedenými v odst. 2. Kupujícímu náleží, jen jestliže vadu oznámí Prodávajícímu řádně a včas dle odst. 1. Volbu Kupující Prodávajícímu sdělí při reklamaci nebo bez zbytečného odkladu po ní. Uplatněný nárok nemůže Kupující měnit bez souhlasu Prodávajícího. Nezvolí-li Kupující své právo včas, má právo pouze na odstranění vady či přiměřenou slevu z kupní ceny.
 5. Je-li vadné plnění nepodstatným porušením Smlouvy, má Kupující právo na odstranění vady, nebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.
 6. Neodstraní-li Prodávající vadu zboží včas nebo vadu zboží odmítne odstranit, může Kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit.
 7. Kupující – Podnikatel a Prodávající tímto vylučují aplikaci ust. § 2108 občanského zákoníku a Kupující je tak povinen i v případě reklamace vad dodaného zboží zaplatit jeho plnou cenu, účtovanou v souladu se Smlouvou Prodávajícím.
 8. V případech, kdy Prodávající poskytuje Kupujícímu záruku za jakost zboží, vyplývá tato skutečnost a doba záruky z obsahu písemně uzavřené Smlouvy nebo z obsahu písemného prohlášení Prodávajícího ve formě Záručního listu nebo z obsahu veřejného oznámení či uvedení záruční doby na obale či v reklamě. Odpovědnost Prodávajícího za vady, na něž se vztahuje záruka za jakost, nevzniká, jestliže tyto vady byly způsobeny po přechodu nebezpečí škody na zboží vnějšími událostmi, které nezpůsobil Prodávající ani osoby, s jejichž pomocí Prodávající plnil svůj závazek. Kupující je povinen nárok plynoucí ze záruky za jakost uplatnit u Prodávajícího ihned po vzniku takové nároku, jinak mu nárok ze záruky za jakost zaniká. Na postup Prodávajícího při vyřízení nároku ze záruky za jakost se použijí ustanovení těchto VOP dle odst. 2. až 6. tohoto článku VOP.
 9. Reklamaci vad zboží lze uplatnit pouze v případě, že bude vadné zboží doloženo dokladem o zakoupení zboží. Pokud Kupující nepředloží doklad o zakoupení daného zboží, bude oprava zboží považována jako běžná oprava mimo rámec uplatnění práv z vadného plnění, při které si náklady opravy nese vlastník věci.
 10. Reklamaci vad zboží lze uplatnit na adrese sídla Prodávajícího, popř. v provozovnách smluvního partnera Prodávajícího.
 11. Kupující – Podnikatel se zavazuje nakupovat náhradní díly pouze u Prodávajícího.
 12. Prodávající odpovídá za jakost zboží, pokud bude za ni poskytnuta záruka, pouze s náhradními díly Prodávajícího.
 13. Další práva a povinnosti smluvních stran související s odpovědností Prodávajícího za vady může upravit reklamační řád Prodávajícího.

IX.

Doba trvání smluv

 1. Smluvní strany jsou oprávněny od kupní smlouvy odstoupit v případě, že druhá smluvní strana poruší Smlouvu nebo nesplní povinnosti stanovené v těchto VOP podstatným způsobem. Prodávající je oprávněn od Smlouvy odstoupit zejména v případě, kdy Kupující nezaplatí kupní cenu ve lhůtě splatnosti, či poškodí dobré jméno Prodávajícího.
 2. Odstoupení od Smlouvy musí mít písemnou formu a musí být odesláno druhé smluvní straně. Doručením takového odstoupení od smlouvy se Smlouva zrušuje od počátku. Smluvní strany jsou povinny si vrátit dosud poskytnutá plnění.
 3. Pro případ pochybností se smluvní strany dohodly, že odstoupení se považuje za doručené třetím (3) dnem ode dne jeho prokazatelného odeslání.

X.

Odstoupení od smlouvy

 1. Kupujícím – Spotřebitelem
 2. Ustanovení tohoto článku VOP se použije v případě uzavření Smlouvy mezi Prodávajícím a Kupujícím – Spotřebitelem distančním způsobem (za použití alespoň jednoho prostředku komunikace na dálku) nebo mimo obchodní prostory Prodávajícího.
 3. Kupující – Spotřebitel (v tomto článku dále jen Spotřebitel) má právo odstoupit od Smlouvy bez udání důvodů ve lhůtě 14 dnů ode dne převzetí zboží Spotřebitelem nebo jím určenou třetí osobou (jinou než dopravce). V případě uzavření Smlouvy, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží Spotřebitelem nebo jím určenou třetí osobou (jinou než dopravce). V případě uzavření Smlouvy, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží Spotřebitelem nebo jím určenou třetí osobou (jinou než dopravce).
 4. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí Spotřebitel o svém odstoupení od této Smlouvy informovat Prodávajícího formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným poštou na adresu sídla Prodávajícího, faxem na číslo +420 487 823 207 nebo e mailem na adresu: Ladislav.Venc@narex.cz). Spotřebitel může použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však jeho povinností.
 5. Využije-li Spotřebitel právo odstoupit od Smlouvy, považuje se lhůta pro odstoupení za zachovanou, pokud Spotřebitel v jejím průběhu odešle Prodávajícímu oznámení, že od Smlouvy odstupuje.
 6. Pokud Spotřebitel odstoupí od Smlouvy, vrátí mu Prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy mu došlo oznámení o odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky, které Prodávající od Spotřebitele obdržel, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Spotřebitelem zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání Prodávajícím nabízený) stejným způsobem. Prodávající vrátí Spotřebiteli přijaté peněžní prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím Spotřebitel souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady. Odstoupí-li Spotřebitel od kupní smlouvy, Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky Spotřebiteli dříve, než mu Spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že zboží Prodávajícímu odeslal.
 7. Spotřebitel je povinen nejpozději do 14 dnů od odstoupení od Smlouvy zaslat či předat Prodávajícímu zboží, které od něho obdržel. Náklady spojené s vrácením zboží nese Spotřebitel. Předat zboží Prodávajícímu může Spotřebitel v jeho sídle.
 8. Spotřebitel odpovídá Prodávajícímu za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.
 9. Pohledávku na úhradu škody vzniklé na zboží je Prodávající oprávněn jednostranně započíst proti Pohledávce Sdpotřebitele na vrácení peněžních prostředků přijatých od Spotřebitele.
 10. Spotřebitel bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání Spotřebitele nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím.

XI.

Vyšší moc

 1. Žádná smluvní strana není odpovědna za jakékoli nesplnění povinností ze Smluv s výjimkou povinnosti zaplatit kupní cenu, pokud toto nesplnění či prodlení bylo způsobeno mimořádnou nepředvídatelnou a nepřekonatelnou překážkou, která nastala nezávisle na vůli povinné strany a bránila jí ve splnění její povinnosti (dále jen „vyšší moc“). Překážka vzniklá z osobních poměrů povinné strany nebo vniklá až v době, kdy byla povinná strana s plněním smluvené povinnosti v prodlení, ani překážka kterou byla povinná strana povinna překonat, ji však z odpovědnosti za splnění závazku nezprostí.
 2. Za Vyšší moc se pro účely Smlouvy, pokud splňují předpoklady uvedené v předcházejícím odstavci, považují zejména:
     – havárie nebo závažná porucha výrobního zařízení Prodávajícího nebo výrobního zařízení dodavatele surovin nebo polotovarů pro prodávajícího nebo;
     – přírodní katastrofy, požáry, zemětřesení, sesuvy půdy, povodně, záplavy, vichřice nebo jiné atmosférické poruchy a jevy značného rozsahu nebo;
     – války, povstání, vzpoury, občanské nepokoje nebo stávky nebo;
     – rozhodnutí nebo normativní akty orgánů veřejné moci, regulace, omezení, zákazy nebo jiné zásahy státu, orgánů státní správy nebo samosprávy.
 3. Smluvní strana, která porušila, porušuje nebo předpokládá s ohledem na všechny známé skutečnosti, že poruší svojí povinnost ze Smlouvy, a to v důsledku nastalé události Vyšší moci, je povinna bezodkladně informovat o takovém porušení nebo události druhou smluvní stranu a vyvinout veškeré možné úsilí k odvrácení takové události nebo jejích následků a k jejich odstranění.
 4. V případě, že působení Vyšší moci je delší než 90 dní, může kterákoliv smluvní strana od Smlouvy odstoupit.

XII.

Ochrana osobních údajů

 1. Ochrana osobních údajů Kupujícího, zpracovávaných správcem osobních údajů společností Narex s.r.o. a s ní spojených společností (Prodávající), je poskytována Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).
 2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, popř. doručovací adresa, IČ, DIČ, e-mailová adresa, popř. telefonní číslo (dále jen společně jako „osobní údaje“).
 3. Prodávající se zavazuje, že bude s osobními údaji zacházet v souladu s právními předpisy, zejména že nebude poskytovat osobní údaje třetím osobám, jež nemají přímou souvislost s plněním Smlouvy. Prodávající shromažďuje a zpracovává osobní údaje Kupujícího pouze za účelem plnění Smlouvy, k čemuž uzavřením Smlouvy dává Kupující svůj souhlas.
 4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat Prodávajícího o změně svých osobních údajů.
 5. Kupující má
  - právo osobní údaje opravit či aktualizovat
  - právo požadovat omezení zpracování
  - právo vznést námitku či stížnost proti zpracování v určitých případech
  - právo požadovat přenesení údajů
  - právo na přístup k osobním údajům
  - právo být informován o porušení zabezpečení osobních údajů v určitých případech
  - právo na výmaz osobních údajů (právo být „zapomenut“) v určitých případech
  Pokud jsou osobní údaje zpracovány na základě souhlasu, má Kupující právo kdykoli souhlas odvolat, aniž by tím byla dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním.
 6. Kupující, který zjistí nebo se domnívá, že Prodávající provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života Kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může
  a) požádat Prodávajícího o vysvětlení,
  b) požádat, aby Prodávající odstranil takto vzniklý stav
 7. Práva a povinnosti vztahující se ke zpracování osobních údajů Kupujícího přechází na právní nástupce Prodávajícího.
 8. Všeobecné informace ke shromažďování a zpracování osobních údajů jsou k dispozici na https://www.narex.cz/.

XIII.

Závěrečná ujednání

 1. V případě, že je nebo se stane některé z ustanovení těchto VOP neplatné, neúčinné nebo nevykonatelné, nebude tím dotčena platnost, účinnost a vykonatelnost ostatních smluvních ujednání. Smluvní strany jsou si povinny poskytnout vzájemnou součinnost k tomu, aby neplatné, neúčinné nebo nevykonatelné ustanovení bylo nahrazeno takovým ustanovením platným, účinným a vykonatelným, které v nejvyšší možné míře zachovává ekonomický účel zamýšlený neplatným, neúčinným nebo nevykonatelným ustanovením. To samé platí i pro případ smluvní mezery.
 2. Smluvní vztahy mezi Prodávajícím a Kupujícím se řídí výlučně českým právem, zejména občanským zákoníkem, a to v částech neupravených těmito VOP či Smlouvami. Ve vztahu ke Kupujícímu – Spotřebiteli se smluvní vztahy řídí dále zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně Spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
 3. Práva a povinnosti z jednotlivých Smluv přecházejí i na případné právní nástupce smluvních stran. Veškeré spory plynoucí ze smluvních vztahů mezi Prodávajícím a Kupujícím se zavazují smluvní strany řešit smírnou cestou. Pokud tímto způsobem nedojde k vyřešení sporů mezi smluvními stranami, budou projednávány českými soudy. Pro případ mezinárodního obchodu se vylučuje použití Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží.
 4. Stížnosti je Kupující – Spotřebitel oprávněn zaslat na e mailovou adresu Prodávajícího Ladislav.Venc@narex.cz či v listinné formě na adresu sídla Prodávajícího. Informaci o mimosoudním vyřízení stížnosti zašle Prodávající Kupujícímu – Spotřebiteli ve lhůtě 3 měsíců od obdržení stížnosti. Se stížností je Kupující – Spotřebitel oprávněn se obrátit na Českou obchodní inspekci, která vykonává dozor nad dodržováním povinností stanovených zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně Spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
 5. Prodávající si vymiňuje právo učinit jakoukoli změnu či doplnění obsahu těchto VOP, když každá změna či doplnění nabývá platnosti a účinnosti dnem zveřejnění změněných VOP. Kupující je vázán po dobu trvání smluvního vztahu vyplývajícího ze Smlouvy zněním VOP účinným v době uzavření Smlouvy s Prodávajícím.
 6. Je-li spojen následek či účinek projevu vůle dle těchto VOP s doručením, považuje se za den doručení třetí den po prokazatelném předání písemně zachyceného projevu vůle držiteli poštovní licence, adresovaný do sídla či bydliště druhé smluvní strany; toto ustanovení platí i v případě, že k doručení zásilky vůbec nedošlo.
 7. Kupující se zavazuje, že neposkytne, nezpřístupní, ani jinak neumožní přístup jakékoli třetí osobě nebo nevyužije pro sebe nebo pro jiného, nepoužije v rozporu s účelem Smluv jakékoli informace konkurenčně významné, určitelné, ocenitelné a v příslušných obchodních kruzích běžně nedostupné Kupujícímu zpřístupněné Prodávajícím přímo či nepřímo, v hmotné či nehmotné podobě nebo se kterými se seznámí v souvislosti s plněním povinností dle Smluv a těchto VOP (povinnost mlčenlivosti).
 8. Povinnost mlčenlivosti neplatí ohledně informací,
     – které Kupující získal před uzavřením smlouvy, aniž by porušil jakoukoli právní povinnost;
     – které Prodávající prokazatelně sám poskytl třetí straně nebo zveřejnil před uzavřením smlouvy nebo v době její platnosti;
     – které se staly obecně dostupnými před uzavřením smlouvy nebo v době její platnosti bez porušení povinnosti mlčenlivosti některé ze smluvních stran;
     – které budou Prodávajícím při poskytnutí nebo zpřístupnění výslovně písemně označeny jako informace, na které se povinnost mlčenlivosti nevztahuje;
     – jejichž poskytnutí je nezbytné pro účely plnění smlouvy, a to pouze k poskytnutí takových informací schváleným subdodavatelům Kupujícího a za podmínky, že takový subdodavatel bude k ochraně informací zavázán minimálně ve stejném rozsahu, jako je zavázán Kupující.
 9. Smlouvu mezi Prodávajícím a Kupujícím – Spotřebitelem lze uzavřít pouze v českém jazyce.
 10. Tyto VOP se vztahují na veškeré dodávky zboží Prodávajícího. Případné odběrní podmínky, uvedené nebo předtištěné na objednávce Kupujícího, jakož i jakékoliv jiné podmínky v objednávce Kupujícího, které nejsou v souladu s těmito VOP, pokud nebyly Prodávajícím individuálně odsouhlaseny, se na smluvní vztah založený Smlouvami nepoužijí.
 11. Prodávající je oprávněn postoupit svá práva a povinnosti vyplývající ze Smlouvy s Kupujícím – Podnikatelem na jakoukoliv třetí osobu. Kupující – Podnikatel je oprávněn postoupit svá práva a povinnosti vyplývající ze Smlouvy na třetí osobu pouze s předchozím písemným souhlasem Prodávajícího.
 12. Prodávající a Kupující – Podnikatel prohlašují, že:
     – jsou Podnikateli a při uzavření Smlouvy jednají v rámci své Podnikatelské činnosti;
     – nemají vůči druhé straně žádná práva z předsmluvní odpovědnosti (tj. z jednání či opomenutí této druhé strany v průběhu jednání o uzavření Smlouvy);
     – na sebe přebírají nebezpečí změny okolností ve smyslu ust. § 1765 odst. 2 občanského zákoníku;
     – v právním vztahu dle této Smlouvy tedy žádná ze stran nemůže uplatnit právo na obnovení jednání o smlouvě v důsledku podstatné změny okolností dle ust. § 1765 odst. 1 ani právo na změnu či zrušení této Smlouvy soudem dle ust. § 1766 občanského zákoníku;
     – při uzavírání Smlouvy nebyla slabší smluvní stranou.
 13. Prodávající a Kupující – Podnikatel dále prohlašují, že všechna ujednání Smlouvy jsou výsledkem vzájemného svobodného vyjednávání obou stran. Z toho plyne, že:
     – nejde o adhezní smlouvu dle ust. § 1798 odst. 1 občanského zákoníku (ust. § 1799 a § 1800 občanského zákoníku se tímto vylučují);
     – žádné ujednání Smlouvy nebylo prosazeno jednou (silnější) smluvní stranou přes odpor druhé (slabší) smluvní strany;
     – žádné ujednání Smlouvy nemůže být pro druhou stranu překvapivé ve smyslu ust. § 1753 občanského zákoníku;
     – žádný pojem použitý ve Smlouvě ani ujednání této Smlouvy nemohou být vykládány v neprospěch jedné ze stran z důvodu, že je při jednání o uzavření smlouvy jako první použila či do smlouvy navrhla.
 14. Všeobecné obchodní podmínky Prodávajícího se zveřejňují vyvěšením v sídle a provozovnách Prodávajícího a zároveň umístěním na internetových stránkách Prodávajícího na webové adrese www.narex.cz.
 15. Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dnem jejich zveřejnění dle odst. 14. tohoto článku VOP, a to dnem 1. 7. 2015. Veškeré smluvní vztahy vzniklé mezi Prodávajícím a Kupujícím ode dne 1. 7. 2015 se řídí těmito VOP.

 

V České Lípě dne 21. 12. 2018Narex s.r.o.
Jaroslav Hybner
Obchodní ředitel


Loading...