Všeobecné informace ke shromažďování a zpracování vašich osobních údajů a vaše práva jako dotčené osoby

Stav: 01. 12. 2018

My, tzn. společnost Narex s.r.o. a s ní spojené společnosti (dále jako NAREX), shromažďujeme a zpracováváme osobní a firemní údaje pro plnění různých účelů.

Které kategorie údajů používáme a odkud pocházejí?
Ke kategoriím zpracovávaných osobních údajů patří zejména vaše kontaktní údaje (název společnosti, adresa, křestní jméno a příjmení kontaktní osoby, telefonní číslo (mobilu), e-mailová adresa příslušné kontaktní osoby) a dále v závislosti na účelu také bankovní spojení a případně DIČ.

Vaše osobní údaje získáváme zpravidla přímo od vás. V jednotlivých případech je možné, že vaše údaje obdržíme od třetích osob (např. prodejce). V tom případě vás o tom ale budeme neprodleně informovat.

K jakým účelům a na jakém právním základu se údaje zpracovávají a kdo je za to odpovědný?

Vaše údaje zpracováváme při dodržování ustanovení nařízení o ochraně údajů EU, příslušných aplikovatelných národních zákonů na ochranu údajů a všech dalších relevantních zákonů.

a) Realizace smluvních vztahů

Společnost NAREX uzavírá různé smlouvy (např. smlouvy s dodavateli, systémovými partnery, poskytovateli služeb, při zajišťování oprav) za účelem dosahování ekonomických dílů. Shromažďování a zpracování dat slouží k založení, realizaci a ukončení smluvního vztahu. Prioritním právním základem je zde čl. 6 odst. 1b) nařízení o ochraně údajů. Pokud je to nutné, zpracováváme vaše údaje navíc na základě čl. 6 odst. 1f) nařízení o ochraně údajů, abychom chránili naše oprávněné zájmy nebo oprávněné zájmy třetích osob (např. úřadů). To platí zejména při objasňování trestných činů nebo v koncernu pro účely řízení koncernu, interní komunikace a pro ostatní správní účely. Kromě toho může být zpracování osobních údajů založené na vašem souhlasu.

Správcem zodpovědným za zpracování údajů je váš příslušný smluvní partner NAREX. Kontaktní údaje můžete zjistit na https://www.narex.cz/kontakty.

b) Provádění soutěží o ceny

NAREX příležitostně nabízí soutěže o ceny. Pro provádění těchto akcí zjišťujeme osobní údaje (křestní jméno, příjmení, adresu, e-mailovou adresu). Právními základy jsou zde čl. 6 odst. 1a) a článek 6 odstavec 1b) nařízení o ochraně údajů.

Kdo obdrží moje údaje?
V rámci naší společnosti obdrží vaše osobní údaje pouze osoby a místa (např. oddělení), které je potřebují pro plnění našich smluvních a zákonných povinností. V rámci skupiny našich společností budou vaše údaje předány určitým společnostem, které provádějí centrálně úkoly zpracování údajů pro společnosti spojené ve skupině.

Kromě toho využíváme pro plnění našich smluvních a zákonných povinností někdy různé poskytovatele služeb (např. pro zasílání výrobků nebo mailingu). Seznam dodavatelů a poskytovatelů služeb, které používáme a se kterými máme nejen přechodné obchodní vztahy, můžete obdržet na vyžádání u příslušného správce osobních údajů.

Kromě toho můžeme vaše osobní údaje předávat dalším příjemcům mimo společnost, pokud je to nutné pro plnění smluvních a zákonných povinností zaměstnavatele. Může se jednat např. o:

  • úřady (např. finanční úřady, soudy),
  • banky (platby SEPA),
  • správce konkurzní podstaty v případě osobního bankrotu.

Jste povinni poskytnout své údaje?

Chceme vás upozornit, že v rámci příslušného smluvního vztahu musíte poskytnout osobní a firemní údaje, které jsou nutné pro vytvoření, provádění a ukončení smluvního vztahu nebo přislíbených služeb, nebo jejichž shromažďování nám předepisuje zákon. Pokud v tomto případě využijete svého práva na odmítnutí nebo nám tyto údaje neposkytnete, nebudeme schopní s vámi smlouvu uskutečnit.

Jak dlouhou vaše údaje ukládáme?

Vaše osobní údaje smažeme, jakmile již pro výše uvedené účely nebudou zapotřebí, nebo pokud uplatníte své právo na odmítnutí. Po skončení smluvního vztahu budou vaše osobní údaje uložené, pokud nám to ukládá zákon. To zpravidla vyplývá z právních povinností prokazování a uchovávání záznamů, které jsou upravené mimo jiné v obchodním zákoníku a daňovém řádu. Lhůty pro uchovávání činí až deset let. Kromě toho se může stát, že budou osobní údaje uložené po dobu, po kterou vůči nám mohou být uplatněny nároky (zákonná promlčecí lhůta od tří až do třiceti let).

Která práva na ochranu údajů můžete uplatnit jako dotčená osoba?

Můžete u příslušného správce zodpovědného za zpracování údajů požadovat informaci o údajích uložených o vaší osobě. Kromě toho můžete za určitých předpokladů požadovat opravu nebo smazání svých údajů. Dále vám může náležet právo na omezení zpracování vašich údajů a právo na vydání vámi poskytnutých údajů ve strukturovaném, běžném a strojově čitelném formátu.

Právo na odmítnutí

Máte právo zpracování svých osobních údajů za účelem přímé reklamy bez udání důvodů odmítnout.

Pokud vaše údaje zpracováváme na ochranu oprávněných zájmů, můžete toto zpracování odmítnout z důvodů, které vyplývají z vaší mimořádné situace. Vaše osobní údaje pak už nebudeme zpracovávat, ledaže bychom mohli prokázat závažné legitimní důvody pro zpracování, které by převážily nad vašimi zájmy, právy a svobodami, nebo pokud zpracování slouží k uplatnění, výkonu a obraně právních nároků.

Kde si můžete stěžovat?

Máte možnost obrátit se se stížností na výše uvedeného pracovníka pověřeného ochranou údajů nebo na příslušný orgán dozoru pro ochranu údajů.