Všeobecné informácie o získavaní a spracovávaní vašich osobných údajov a vašich práv ako dotknutej osoby

Stav: máj 2018

My, t. j. spoločnosť Narex s.r.o. a jej partnerské spoločnosti (ďalej uvedená ako „NAREX“) získavame a spracovávame osobné a firemné údaje na plnenie rôznych účelov.

Ktoré kategórie údajov používame a odkiaľ pochádzajú?
K spracovávaným kategóriám osobných údajov patria predovšetkým vaše kontaktné údaje (názov firmy, adresa, meno a priezvisko kontaktnej osoby, (mobilné) telefónne číslo, e-mailová adresa kompetentnej kontaktnej osoby) a podľa účelu aj bankové spojenie a prípadne IČ DPH.

Vaše osobné údaje sa spravidla získavajú priamo od vás. V ojedinelých prípadoch je možné, že vaše údaje dostaneme od tretích strán (napr. predajcu). V takomto prípade vás však budeme o tom obratom informovať.

Na aké účely a na akom právnom základe sa údaje spracujú a kto je za to zodpovedný?
Vaše údaje spracovávame zohľadňujúc ustanovenia všeobecného nariadenia EÚ o ochrane osobných údajov (GDPR), aktuálne použiteľných miestnych zákonov o ochrane osobných údajov,ako aj všetkých ďalších určujúcich zákonov.

a) Realizácia zmluvných vzťahov

Firma NAREX uzatvára rôzne zmluvy (napr. zmluvy s dodávateľmi, systémovými partnermi, poskytovateľmi služieb, zmluvy o opravách), aby plnila svoj ekonomický účel. Získavanie a spracovanie údajov slúži na zdôvodnenie, realizáciu a ukončenie zmluvného vzťahu. Prvoradým právnym základom na to je čl. 6 ods. 1 b) GDPR. Pokiaľ je to potrebné, vaše údaje spracujeme okrem toho na základe čl. 6 ods. 1 f) GDPR, aby sme zabezpečili ochranu našich oprávnených záujmov alebo oprávnených záujmov tretích strán (napr. úradov). Platí to zvlášť pri objasňovaní trestných činov alebo v koncerne na účely riadenia koncernu, internej komunikácie a iné účely správy. Popritom môže spracovanie osobných údajov vychádzať z vášho súhlasu.

Za spracovanie údajov zodpovedá váš príslušný zmluvný partner NAREX. Kontaktné údaje nájdete na https://www.narex.cz/kontakty.

b) Realizácia výherných súťaží

NAREX príležitostne ponúka výherné súťaže. Na realizáciu týchto akcií získavame osobné údaje (meno, priezvisko, adresa, e-mailová adresa). Právnom základom na to je čl. 6 ods. 1 a) a článok 6 odsek 1 b) GDPR.

Kto dostane vaše údaje?
V rámci nášho podniku získajú vaše osobné údaje len tie osoby a miesta (napr. oblasti činnosti), ktoré ich potrebujú na plnenie našich zmluvných a zákonných povinností. V rámci našej podnikovej skupiny budú vaše údaje odovzdané len určitým firmám, keď tieto úlohy týkajúce sa spracovania údajov budú centrálne využívať firmy, ktoré patria do podnikovej skupiny.

Okrem toho ich použijeme na plnenie našich zmluvných a zákonných povinností sčasti rôznymi poskytovateľmi služieb (napr. na zasielanie výrobkov alebo mailov). Zoznam našich partnerských dodávateľov a poskytovateľov služieb, s ktorými nemáme len dočasné obchodné vzťahy, môžete na požiadanie dostať od príslušnej osoby zodpovednej za spracovanie údajov.

Okrem toho môžeme vaše osobné údaje odovzdať ďalším príjemcom mimo podniku, pokiaľ je to potrebné na splnenie zmluvných a zákonných povinností ako zamestnávateľ. Môžu nimi byť napr:

  • úrady (napr. daňové úrady, súdy),
  • banka (SEPA platobné médium),
  • likvidátor v prípade osobného bankrotu.

Ste povinný poskytnúť vaše údaje?

Chceli by sme vás upozorniť, že rámci príslušného zmluvného vzťahu musia byť poskytnuté tie osobné a firemné údaje, ktoré sú potrebné na zdôvodnenie, realizáciu a ukončenie zmluvného vzťahu alebo plnenie prísľubu poskytovania služieb a na ktorých získanie máme zákonný záväzok. Ak so zreteľom na uvedené uplatníte svoje právo namietať alebo nám tieto údaje neposkytnete, nebude možné, aby sme s vami zrealizovali zmluvu.

Ako dlho budeme vaše údaje uchovávať?

Vaše osobné údaje vymažeme, hneď ako už nebudú potrebné na vyššie uvedené účely alebo keď ste si uplatnili právo námietky. Po skončení zmluvného pomeru budú vaše osobné údaje uchovávané, pokiaľ nám to bude vyplývať z našich zákonných povinností. Bežne to vyplýva z právnych povinností predkladania dokumentov a archivovania, ktoré sú okrem iného upravené aj v obchodnom zákonníku alebo daňovom zákone. Doba uchovávania je podľa toho až desať rokov. Okrem toho je možné, že sa osobné údaje uchovávajú na dobu, počas ktorej je možné uplatniť si voči nám nároky (zákonná premlčacia lehota od troch do tridsiatich rokov).

Ktoré práva na ochranu údajov si môžete uplatniť ako dotknutá osoba?

Od príslušnej osoby zodpovednej za spracovanie údajov si môžete vyžiadať informáciu o uložených údajov týkajúcich sa vašej osoby. Okrem toho môžete za určitých predpokladov požadovať opravu alebo vymazanie vašich údajov. Ďalej vám môže prináležať právo na obmedzenie spracovania vašich údajov a právo na vydanie vami poskytnutých údajov v štruktúrovanom, bežnom elektronickom formáte.

 

Právo namietať

Máte právo kedykoľvek bez uvedenia dôvodu namietať proti spracovaniu vašich osobných údajov na účely priamej reklamy.
Ak spracujeme vaše údaje na ochranu oprávnených záujmov, proti tomuto spracovaniu môžete namietať z dôvodov, ktoré vyplývajú z vašej špeciálnej situácie. Spracovanie vašich osobných údajov zastavíme s výnimkou prípadu, že máme preukázateľné nutné dôvody na ich spracovanie, ktoré majú prevahu nad vašimi záujmami, právami a slobodami alebo spracovanie slúži na uplatnenie, výkon alebo ochranu právnych nárokov.


Kde sa môžete sťažovať?

Máte možnosť obrátiť sa so sťažnosťou na vyššie uvedenú osobu zodpovednú za ochranu osobných údajov alebo na príslušný dozorný orgán pre ochranu údajov.